MILOUOT

מילואות

Corporation for the Development of 
חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ
 Haifa Bay Settlements Ltd
  

תשלובת מילואות

אלון אריאל
מנכ"ל
 
ויקי מיצנר  
מנהל תפעול   

דנה שליזינגר  מנהלת סחר וכספים במשקי המפרץ

יהודה בכר
יו"ר
 
מנהלי מילואות ומשקי המפרץ: 
צור שמיר
סמנכ"ל כספים
דפנה סוקול
 מנהלת משאבי אנוש
תשלובת מילואות הינה מערכת כלכלית המנהלת תאגידים ומפעלים באיזור הגליל המערבי.  נוסדה בשנת 1960 כזרוע התעשייתית של ארגון הקניות "משקי המפרץ" שקם ב-1948. בסיס הרעיון היה להקים מפעלים שיעבדו וישווקו את התוצרת החקלאית של האיזור במשותף . חברי הקיבוצים בגליל המערבי, שעיסוקם העיקרי היה ענפי החקלאות, הבינו שרק ביחד יצליחו לשגשג ולגדול, כך הוקם ארגון כלכלי-חברתי, קואופרטיבי שנותן פתרונות מעודכנים לצרכים המשתנים של המשק החקלאי בגליל המערבי.  
בעלי מילואות 23 קיבוצים ו-2 מושבים שיתופיים בגליל המערבי.

משקי המפרץ ארגון הקניות הינו גוף פיננסי בבעלות 24 קיבוצים ו-2 מושבים שיתופיים בגליל המערבי ועמק זבולון. הוקם במרץ 1948. ארגון הקניות הקים בשנת 1960 את תשלובת מילואות, ביוזמת בעליו, הקיבוצים והמושבים. 
הגוף עוסק ברכש משותף בשם היתרון לגודל ונותן שירותים פיננסיים לבעליו ולמפעלי מילואות.  

חזון התשלובת כחברת אחזקות פרטית, פועלת מילואות עפ"י העקרונות של חברה ציבורית ושומרת על ייחודה כתאגיד קואופרטיבי. מטרת התשלובת להשיא לאורך זמן את ערך האחזקות שברשותה.

 
ההצדקה לקיומה של כל פעילות נשקלת על בסיס של יתרונות עסקיים יחסיים, במטרה לתת תשואה להשקעות הבעלים ושירות כלכלי ועסקי ללקוחותיה לאורך זמן,  ברמת סיכון סבירה.
מילואות מטפחת את הקשרים העסקיים עם הבעלים, מתאימה את עצמה לשינויים בסביבה החקלאית והקיבוצית באזור ותיכנס לפעילויות חדשות בהתאם לצרכים ולהזדמנויות העסקיות הנובעות מכך.

ליבת העסקים  שימור ופיתוח חקלאות רווחית.
החברה עוסקת: 
      בפיתוח, עיבוד ושיווק תוצרת חקלאית, בעיקר מזון, מאזור הגליל המערבי. 
      באספקת שירותים ותשומות למשק החקלאי יחד עם פיתוח פלטפורמות ושותפויות באזור, לשליטה מלאה בשרשרת הערך. 
       בניהול ופיתוח אזורי התעשייה שבבעלותה.
 
מילואות ומפעליה משתרעים על-פני כ-330 דונם בשלושה אזורי תעשיה בגליל המערבי
מחזור המכירות  כ-2  מיליארד ₪ בשנה
העובדים כ-1200 עובדי מילואות ומפעליה באים בעיקר מאיזור הגליל, מכל המגזרים, ובהם גברים ונשים, יהודים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים העובדים ביחד בכל הרמות והתפקידים.
 
למילואות ולקיבוצים אחזקות בתאגידים גדולים בישראל כחלק מאחזקות משותפות עם ארגונים אזוריים אחרים. אחזקות אלה כוללות את: תנובה, חברת הדלק אלון ואגודת הביטוח ההדדי – ביטוח חקלאי.
cog, cog, preferences, settings, gear, generate, control, options
bubble-link, bubble-link, comment, chat, talk
cart6, cart, ecommerce, shopping, products, purchase, buy, store

25 קיבוצים ומושבים

מילואות בע"מ
כולל, אחזקות ונכסים, מילוקר
100%
תנובת
המפרץ
79.84%
20.16%
חברי מילואות
אגש"ח
דשן הצפון
אגש"ח בע"מ
20%
מילואות אגש"ח
מרכזית בע"מ
​שירותי ניהול
100%
אבוקדו שמרת
אגש"ח בע"מ
20%
מילופרי
אגש"ח בע"מ
100%
גליל שוק מקומי
אגש"ח בע"מ
100%
גליל אקספורט
אגש"ח בע"מ
70%
פרי הרי גליל
מתשלובת מילואות
74%
מילובר
אגש"ח בע"מ
33%
הון
50% 
שילטה
מרכז המזון
100%
מילועוף
​אינטרקציית פטם
אגש"ח בע"מ
100%
יציר כפיים
 בע"מ
100%
משתמשי מאגרי אשר
אגש"ח בע"מ
100%
מאגרי אשר
אגש"ח בע"מ
100%
מבטח המפרץ
בע"מ
מילועד
בע"מ
מילובר
בע"מ
חווה אזורית
עכו שותפות
בלתי רשימה
תדיעד ושות'
מילואות 
חקלאות
בע"מ
לה דיג
בע"מ
מניות
אלון
משקי המפרץ אחזקות
מילואות
אגש"ח בע"מ
אודות האחזקות של הארגונים בתנובה
תנובה
משקי המפרץ 
אגש"ח
מרכזית לחקלאות
100%
98%
100%
100%
אלונית
אגש"ח
בע"מ
10 משקים
נכסי מקרקעין
מילואות
אגש"ח
מגדלי
בננות ג.צ
אגש"ח בע"מ
100%
4.84%
100%
2.29%
23.7%
50%
100%
15%
100%
מפעלי תדיעד 
בע"מ
26%
2%
25.4%
33% הון
50% שילטה
6.59%
 
 טל:  972-4-9853102   
phone2, phone, contact, telephone, support, call
location2, location, map, marker, pin
  דואר נע 1032900
  פקס: 1534-9917569         
print2, print, printer
All Right Reserved Milouot LTD. 2017
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
דוא"ל: milouot@milouot.co.il 

MILOUOT

מילואות