MILOUOT

מילואות

Corporation for the Development of 
חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ
 Haifa Bay Settlements Ltd
 

 עד כה תמכנו ופעלנו בתחומים אלה, על פי העוגנים שנקבעו:

 
 • חינוך - בבית ספר חורשה, חממה בבית ספר מיתר, תמיכה בתכניות ייחודיות בבתי הספר מנור כברי ואופק.
   
 • מצויינות - "תמיכה בנבחרת הכדור-עף, מטה אשר-עכו, תמיכה בצ'לן צעיר, השתתפות בגאלה להקת המחול הקיבוצית,  תמיכה בקונצרט בקשת אילון
   
 • חיבור לשכבת חברים צעירים - השתתפות בפרוייקט מרכז צעירים ומעברים. מלגות לסטודנטים במקצועות נבחרים, מלגות לסטודנטים דרוזיים
   
 • מוסדות איזוריים ובשכבות הגיל השלישי – שותפות בפרוייקט "שביל מחבר יישובים",  תמיכה בפעילות עמותות הותיק במועצות האיזוריות של קיבוצי התשלובת.
   
 • אוכלוסיות מיוחדות – שיתוף פעולה עם עמותת נירים.  קניית מכשירים רפואיים לביה"ח לגליל.
 
 

מילואות בקהילה
 

מדיניות:
א. המעורבות תתמקד בעיקרה באזור,  ככתוב " עניי עירך קודמים"  ותתבסס על 6 עוגנים מרכזיים:                                  
• חינוך.
• מצוינות.
• סיוע ותמיכה במוסדות אזוריים.
• חיבור לשכבת חברים צעירים.  
• חיבור והסתייעות בשכבת הגיל השלישי.
• תמיכה ושיתופי פעולה עם אוכלוסיות מיוחדות.

ב. השאיפה לעבוד מול  ארגונים, קיבוצים, בתי ספר ולא מול החבר הבודד.
ג. התמיכה תינתן  באופן ייעודי לפרוייקט  עד ל- 3 שנים. 
ד. נשאף ליצירת שילוב אזורי שימשיך בפרויקט לאחר צאתנו. 

מיון ומיקוד:
א. פעילות מילואות בקהילת האזור הינה חיונית וחשובה גם לפרויקטים  הנתמכים וגם למיצוב  מילואות ומפעליה.
ב. מעורבות מילואות בקהילה מתקיימת בשני ערוצים:
 • פרוייקט מרכזי הנקבע אחת לכמה שנים, המתבצע בשיתוף פעולה עם המועצות האיזוריות מטה אשר וזבולון, והוא מתוכנן ל- 3 עד 5 שנים.
 • פרויקטים חדשים או ממשיכים, תוך מגמה להעמקת שותפויות בין מילואות ובין המבקשים.
אופן הפעילות והגשת בקשות
 • בתחילת שנה יוציא הצוות לישובים" קול קורא" לקבלת הצעות לפרויקטים שיפורסם בטפסים, באתר, בעיתון מילואות.
 • בקשות לפרויקטים יוגשו על טופס בקשה לתמיכה ממילואות ובתום כל שנה יוגש דוח ביצוע.
 • לכל פרויקט יקבע לו"ז ביצוע (דד ליין) ולאחריו יועבר התקציב לאחרים יופיע בכרטיס בקשה.
 • בסיום כל פרויקט יוגש לצוות (לרפרנט) ד"וח ביצוע ועמידה ביעדים.
אחריות חברתית תאגידית, היא גישה ניהולית אסטרטגית של הארגון, בעזרתה הוא בוחן את השפעותיו מול מגוון בעלי העניין: עובדים, ספקים, לקוחות, משקיעים, כמו גם הסביבה והקהילה בה הוא פועל.
בתחילת הדרך, לפני כשלושים שנה בעולם, ובכ-15 שנה בישראל, ההתמקדות היתה בעיקר בנושאים של תרומה לקהילה (כסף והתנדבות) אך עם השנים התרחב הנושא והיום הוא מקיף תחומי פעילות ועשייה נוספים של החברה העסקית ולא רק בהיבט של הקהילה החברתית. יש לציין כי אם בתחילה ניתן היה לראות בנושא "אופנה חולפת", הרי שעם השנים הוא הפך לנושא מהותי בניהול התאגידי, יותר ויותר חברות בישראל מבינות את החשיבות של אחריות חברתית לקיימות העסקית.
כיום, אחריות חברתית של תאגידים נוגעת במגוון רחב של נושאים ותחומים שמספרם גדל בהתמדה, בהתאם להתפתחות הכלכלה והחברה. תחומי אחריות מרכזיים הינם: ניהול סביבת עבודה, השקעה קהילתית, גיוון תעסוקתי, מוצרים ושיווק אחראיים, זכויות אדם ואזרח, שרשרת הערך, שותפויות ועוד.

מעורבות בקהילה האזורית מוגדרת במדיניותה של תשלובת מילואות  כחלק חשוב מפעילותה והיא מייצגת את כל מפעלי התשלובת. 
תקציב הפעילות השנתי נקבע במסגרת תקציב התשלובת מדי שנה והוא מנוהל ע"י צוות נבחר המורכב מנציגי התשלובת ונציגי ציבור ומאושר במוסדות מילואות.

שנת 2020

חלוקת מחשבים ניידים בקורונה.

אשת השנה – אורלי יצחקי


 'קול קורא' להגשת הצעות לפרוייקטים לפיתוח האיזור

צוות מעורבות בקהילה במילואות, יוצא בקול קורא לקבלת בקשות והצעות לפרויקטים קהילתיים אזוריים לשנה זו.
השאיפה היא לתרום ליוזמה ייחודית, החורגת מן השוטף, ונותנת ערך מוסף לנהנים, ולמעגלים נוספים בסביבה. 
טופס בקשה לתמיכה מתאגיד מילואות, 
ניתן להגיש בין ינואר למרץ.

חנוכת שכונה בפלך

מרכז למידה בעין המפרץ

שיפוץ מגרש כדורסל באדמית

השנה - 2023- ערכנו מבצע עם פתחון לב של אריזת חבילות מזון לראש השנה

 
 טל:  972-4-9853102   
phone2, phone, contact, telephone, support, call
location2, location, map, marker, pin
  דואר נע 1032900
  פקס: 1534-9917569         
print2, print, printer
All Right Reserved Milouot LTD. 2017
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
דוא"ל: milouot@milouot.co.il 

MILOUOT

מילואות