MILOUOT

מילואות

Corporation for the Development of 
חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ
 Haifa Bay Settlements Ltd
  
יציר כפיים – הפעלת קווי ייצור 
החברה מעסיקה כ-500 עובדים.