MILOUOT

מילואות

Corporation for the Development of 
חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ
 Haifa Bay Settlements Ltd
  


טלפונים:
משרד החברה - 04-9859340
הנה"ח - 04-9859339
פקס - 04-9859338
מנהל - עפר אריאל - 9859340 , 054-4299678
phone, phone, contact, telephone, support, call
מגדלי בננות גליל מערבי בע"מ

חברה המספקת שרותים לקיבוצים המגדלים בננות בגליל המערבי.
השרותים הניתנים:
- הובלת הפרי לשוק.
- הקצאת הפרי לפי דרישות השוק עפ"י הגדרות איכות וכמות.
- קבלת הפדיון מהמשווק וחלוקתו למגדלים.
- אריזת בננות עפ"י צרכי השוק.
- קנית תשומות לאריזת בננות ומשלוחן.
- ריכוז מו"מ עם ספקים לתשומות שונות של המגדלים.
- ניהול חוות נסיונות.

2. החברה בבעלות תשעה קיבוצים:
אילון, בית- העמק, געתון, גשר - הזיו, חניתה, יחיעם, כברי, מצובה, ראש - הנקרה.
בעלי המניות הם תשעת הקיבוצים ומילואות.

3. המחזור הכספי של החברה - 3 מלש"ח (פעילות החברה בלבד ללא הפדיון של הפרי).

4. החברה מעסיקה מנכ"ל וארבעה עובדים (מנהל תפעול, מנהלת חשבונות, מנהל חוות נסיונות ועובד בחווה).
החברה מנוהלת ממשרד החברה במפעל מילופרי אבוקדו בא.ת. מילואות צפון.
עיקר הפעילות היא במטעי הבננות, בקשר עם מרכזי הענפים וארגון מגדלי בננות כמשווק הפרי.