MILOUOT

מילואות

Corporation for the Development of 
חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ
 Haifa Bay Settlements Ltd
 
מילובר - מכון לייצור תערובות ומספוא לגידול בעלי-חיים- פטם, בהמות, יונים, דגים ועוד
 
מילועוף - גידול, עיבוד ושיווק פטם והודים. 
התאגיד פועל כמערכת אינטגרטיבית לאורך כל שרשרת הייצור. 
 
מילופרי – בית-אריזה לאבוקדו, הדרים ופירות טרופיים, בעיקר לייצוא
 
גליל אקספורט  - חברת יצוא פירות – אבוקדו, הדרים, ליצ'י ופירות נוספים.
 
גליל שוק מקומי  או בשמה המסחרי "גליל", הוקמה במהלך שנת 2012 על ידי תשלובת מילואות, למתן שירותי שיווק ולוגיסטיקה של תוצרת חקלאית טרייה בשוק המקומי.
"גליל" משווקת פירות וירקות בסל נרחב של מוצרים : בננות, אבוקדו, פירות הדר, פירות קיץ, פירות אקזוטיים, נשירים וירקות שונים כגון: תירס, אבטיח, בצל, סלק, דלעת, דלורית ועוד.
 
ארגון מגדלי בננות - גידול, אריזה ושיווק בננות  לשוק המקומי
 
מילוקור – שירותי קירור ואחסון 
  
דשן הצפון -  ייצור ושיווק דשן
 
תדיעד - שירותי מיחשוב וניהול מערכות ממוחשבות
 
מאגרי-אשר – אגודת מים שיתופית חקלאית המספקת  מים מושבים לחקלאי הגליל המערבי 
 
יציר כפיים – הפעלת קווי ייצור 
החברה מעסיקה כ-500 עובדים.
 
מילואות - אחזקות ונכסים